ACTIVITY CSR

2019-08-26 09:06:00

วันนี้ FICT Group ได้รับเกียรติมาบรรยายเรื่อง Intergration Platform ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค โดยทาง FICT Group ได้เชิญ Dobby Sebastianus ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integration Platforms จากประเทศสิงคโปร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้