ACTIVITY CSR

2020-04-23 00:00:00

รฟท. ประกาศเซ็น MOU กับ “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” เป็นที่ปรึกษาสำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 234,976 แสนไร่ทั่วประเทศ ลงระบบดิจิทัลจัดระเบียบบริหารทรัพย์สิน

บอร์ด การรถไฟ (ร.ฟ.ท.) ลงนามสัญญามอบ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัดเป็นที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จภายใน 720 วัน ภายใต้กรอบงบประมาณ 314 ล้านบาท
กรุงเทพ : 23 เมษายน 2563–นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิกท์ กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด


ซึ่งรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ร.ฟ.ท. เพื่อนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมรายละเอียด รวมถึงนำเข้าข้อมูลขอบเขตที่ดินของการรถไฟฯ โดยการปูระวางที่ดิน เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


ประการที่สองเพื่อให้การบริหารสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถติดตามตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประการสุดท้ายคือเ