ACTIVITY CSR

2020-11-09 00:00:00

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายทางธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Pitching) โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยนายเอกบุตร อุตมพงศ์ ประธานโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ผู้แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานกล่าวเปิดงานและสรุปภาพรวมบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดย นายเอนก สีเขียวสด และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดย นายชวกร ศรีราชา เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ไปสู่การพัฒนาต่อยอดร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง