ACTIVITY CSR

2020-12-22 00:00:00

ติดตามโครงการจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ 245,700 ไร่

นายสุชาติ ศรีวรางกูล (ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด) นำทีมผู้บริหาร บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ติดตามโครงการจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ 245,700 ไร่ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) GIS เพื่อทำการวางหมุดหลักฐานแผนที่ของการรถไฟฯ ทั้งนี้นายนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดโครงการที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดิน ก่อสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ บินโดรนจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 35 เป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565