ACTIVITY CSR

2022-08-24 00:00:00

กิจกรรมทำบุญย้ายสำนักงานใหม่

พิธีอันเชิญพระเข้าสำนักงานใหญ่ ทำบุญย้ายสำนักงานใหม่ และประชุมพนักงานในวันที่ 2, 15 และ 25 ตุลาคม 2564