ACTIVITY CSR

2022-08-24 00:00:00

โครงการ Develop Team for the Future

โครงการ Develop Team for the Future และกิจกรรม CSR โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของ FICT Group