ACTIVITY CSR

2019-03-25 00:00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "การยกระดับธรรมาภิบาลคู่ค้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ" ณ ห้องริชมอนต์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนต์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี