สมัครเดี๋ยวนี้

IT / Programmer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- เขียน ดูแล และพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ติดต่องานกับลูกค้าพร้อมเสนอความคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษางานให้กับลูกค้า
- วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
- จัดทำคู่มือการใช้งาน
- ทดสอบการทำงาน ตรวจสอบโปรแกรม นำเสนอผลงานและอบรมการใช้งาน
- ออกแบบหน้าจอการทำงานให้มีความน่าสนใจ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา PHP, JAVA, C#.NET, ASP.NET, HTML, Javascript, Jquery, AJAX
สามารถเขียนคำสั่ง SQL ติดต่อฐานข้อมูล Oracle , MySQL, SQLServer ได้
สามารถใช้ Framework หรือ Software สำเร็จรูปด้านการพัฒนา