สมัครเดี๋ยวนี้

Project Manager

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานอย่างมีระบบ
- จัดทำแผนกำลังคน แผนงาน และงบประมาณของโครงการที่รับผิดชอบร่วมกับกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและทีมงานโครงการ
- ศึกษา/วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
- บริหารโครงการ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรในโครงการ และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
- ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- ศึกษาและตรวจสอบรายงานก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการงานให้ส่งทันตามเวลาที่กำหนด
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ไขและพัฒนาแก่ผู้ร่วมงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- ควบคุมดูแลงานด้านการจัดทำ Proposal ในการเสนองานทั้งระบบ

คุณสมบัติ:

  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้น
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป