สมัครเดี๋ยวนี้

System Analyst

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน รวมทั้งออกแบบระบบฐานข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า
- สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้า
- ตรวจสอบและแก้ไข โปรแกรม
- จัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติ:

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ้นไป