สมัครเดี๋ยวนี้

Programmer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ดูแลแก้ไขและพัฒนาซอฟแวร์ภายในองค์กร
2. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พัฒนาซอฟแวร์โดยใช้ภาษา PHP HTML CSS JAVAscript
4. พัฒนาซอฟแวร์โดยใช้ Laravel Framework

คุณสมบัติ:

เพศ ชาย-หญิง
อายุ 24-45 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
ประสบการณ์ 2-5 ปี