สมัครเดี๋ยวนี้

Senior System Analyst

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วิเคราะห์ระบบงานเก่า เพื่อจัดทำระบบงานใหม่ (Analysis)
- ออกแบบระบบใหม่ (Design)
- วิเคราะห์ระบบงานเดิมเข้าใจปัญหาเดิม (Problem Recognition) และการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าในทุกระดับและทุกหน่วยงาน
- การแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้พัฒนาระบบ (Introduce for Programmer) ร่วมกับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของโครงการในการกำหนดแนวทาง วิธีการ การศึกษา
- วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
- การนำเสนอและการฝึกอบรมการใช้งาน (Train)
- การบำรุงรักษา (Maintenance) การสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ (Feasibility Study)
- การพบปะกลุ่มผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- ทดสอบระบบงาน UAT
- การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงานใหม่ (Conversion) ประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและการประสานประโยชน์ร่วมกัน

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ระบบการจัดการโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ และการส่งมอบโครงการ
- มีความรู้ด้านกลยุทธ์ IT, IT Governance และสถาปัตยกรรมองค์กร
- มีความรู้ในรูปแบบการดำเนินงานด้าน IT ความสามารถด้าน IT และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ความรู้ในระบบเครือข่าย
- ภาษาคอมพิวเตอร์: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ C, C # .Net, Java, J2EE, JSP, JavaScript, Java Servlet, Spring, Hibernate, EJB, Strut, Shell Script, PL / SQL, OOP, Android และ iOS
- ระบบปฏิบัติการ & ฐานข้อมูล: Oracle, TeraData, GreenPlum, Hadoop, Unix, Linux, MySQL, SQL Command/Server, Tunning และ Data Stage
- เครื่องมือรายงาน: Oracle OBIEE, SAS VA, Tableau, Cognos, Crystal Report
- การทำงานเป็นทีม, ความรับผิดชอบสูงและมุ่งเน้นผลลัพธ์, การวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แข็งแกร่ง, การแก้ปัญหาและทักษะความคิด
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้