สมัครเดี๋ยวนี้

System Analyst

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วิเคราะห์ระบบงานเก่า เพื่อจัดทำระบบงานใหม่ (Analysis)
- ออกแบบระบบใหม่ (Design)
- วิเคราะห์ระบบงานเดิมเข้าใจปัญหาเดิม (Problem Recognition) และการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าในทุกระดับและทุกหน่วยงาน
- แนะนำและให้คำปรึกษากับผู้พัฒนาระบบ (Introduce for Programmer) ร่วมกับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของโครงการในการกำหนดแนวทาง วิธีการ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
- การนำเสนอและการฝึกอบรมการใช้งาน (Train)
- การบำรุงรักษา (Maintenance) การสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ (Feasibility Study) การพบปะกลุ่มผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- ทดสอบระบบงาน UAT
- การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงานใหม่ (Conversion) ประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและการประสานประโยชน์ร่วมกัน

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
มีความเข้าใจในระบบงานเดิมและเรียนรู้ระบบงานเดิมได้รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ในระบบงานจัดทำและจัดทำ Business Flow งานใหม่
มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารตามรูปแบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ER, UML, System flow
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม เช่น Erwin, Visio, ASP.net, C#.net, JAVA, PHP, AJAX
ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทาด้านพัฒนาโปรแกรม
สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบงานเก่าให้เข้ากับระบบงานใหม่
มีความสามารถในการนำเสนอระบบงานใหม่ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเข้าใจและถูกต้องตามกระบวนการทำงานใหม่
ติดตามดูแลลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ระกว่างลูกค้าด้วยดี เพื่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้