สมัครเดี๋ยวนี้

Senior System Engineer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านงานระบบ กับเจ้าหน้าที่ภายใน งานโครงการ และลูกค้า
- ออกแบบ วิเคราะห์ และติดตั้งงานระบบ บำรุงรักษาระบบ ภายในบริษัท งานโครงการและลูกค้า
- จัดทำเอกสารคู่มือ ฝึกอบรมด้านงานระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินราคาและงบประมาณด้านงานระบบ
- บริหารจัดการทีมงานวิศวกรระบบและผู้รับจ้างต่อ (Sub Contract) เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ถ่ายทอดความรู้ และหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และฝึกอบรมทีมงานวิศวกร และผู้รับจ้างต่อ (Sub Contract) เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ในทีมงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน่วยงานของตน
- ให้คำปรึกษาทางด้าน Hardware และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Hardware และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลงานด้านบริการฮาร์ดแวร์ Server, Network, PC, Accessories
- งานจัดทำเอกสารคู่มือด้าน Hardware และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณเมินราคา และร่วมให้ข้อมูลงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน Hardware

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี
- มีทักษะ ความรู้ ด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม โดยสามารถสื่อสารภายในบริษัท และลูกค้าได้อย่างดี
- ด้านการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำให้ทีมงานเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- ด้านวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญงานระบบทางด้าน IT
- หากมี Certificated Microsoft, Linux, Unix, Vmware, Network, backup และอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม โดยสามารถสื่อสารภายในบริษัท และลูกค้าได้อย่างดี
- ด้านการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำให้ทีมงานเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- ด้านวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญงานระบบ ดังนี้ Design implementation maintenance and documentation for Window, Linux and Unix Server, Network system, Security system, Storage system, Virtualization and Cloud system, System software or Operating System, Operation software such as Database, Middleware, Opensource etc.
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้