สมัครเดี๋ยวนี้

Senior Lawyer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- รับผิดชอบการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของกลุ่มบริษัท (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
- ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย เสนอแนะ และชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ การกำหนดกรอบการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย และการตีความข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การตอบข้อหารือ และการแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกที่มีประเด็นด้านกฎหมาย หรือสัญญาของกลุ่มบริษัท
- ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารหรือจดทะเบียนทุกประเภทกับกรมที่ดิน
- ประสานงานด้านกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
มีใบอนุญาตทนายความ
มีประสบการณ์งานนิติกร การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง นิติกรรมสัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถทำงานเป็นทีม
มีทักษะในการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้