สมัครเดี๋ยวนี้

Social Academist

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ให้คำปรึกษาด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ให้กับทีมงาน
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
- เขียนรายงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
- จัดทำแผนงานและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ SPSS , Microsoft Office
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ