สมัครเดี๋ยวนี้

Civil Engineer

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามแบบก่อสร้าง
- ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา
- ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและสำนักงาน
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง การอนุมัติวัสดุ และเอกสารอื่นๆ
- ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการดำเนินการ

คุณสมบัติ:

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป
*** หากมีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ