Job Title Position

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท-ปริญญาเอก (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 20 ปีขึ้นไป)

1

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท-ปริญญาเอก (บัญชีธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 6 ปี (CFO))

1

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท-ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 20 ปีขึ้นไป (ด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง))

1

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 2 โครงการขึ้นไป)

10

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป)

5

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป)

10

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป)

5

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) | ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป )

2

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 3-5 ปีขึ้นไป | *** เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

5

- (เพศ : ชาย-หญิง | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสบการณ์ : 3-5 ปี)

20

- (เพศ : ชาย | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท | ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป | *** หากมีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2

- (เพศ : หญิง | ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี | ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป)

3