KNOWLEDGE

2019-02-27 09:24:07

Bluetooth 5.1 ได้ฟีเจอร์ใหม่ สามารถระบุทิศทางของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้แล้ว

Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) ที่กำหนดมาตรฐานบลูทูธได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ให้กับบลูทูธ 5.1 ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน สามารถระบุทิศทางและตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น บลูทูธ 5.1 มีฟีเจอร์สำหรับติดตามและค้นหาอยู่แล้วอย่าง proximity ที่ทำให้อุปกรณ์รู้ว่ามีอุปกรณ์บลูทูธอีกชิ้นอยู่ใกล้กัน รวมถึงฟีเจอร์ระบุตำแหน่งอย่าง real-time locating systems (RTLS) และ indoor positioning systems (IPS) สำหรับการติดตามและระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ ซึ่งฟีเจอร์รระบุทิศทาง (direction finding)ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามารองรับครอบคลุมทั้ง 3 ฟีเจอร์ข้างต้นในส่วนของฟีเจอร์ proximity จะไม่เพียงแค่บอกว่ามีอุปกรณ์อยู่ใกล้ๆ แต่ระบุได้ว่าอยู่ทิศทางไหน ส่วนฟีเจอร์ระบุตำแหน่ง ก็จะสามารถระบุความถูกต้องของตำแหน่งที่ตั้งได้แม่นยำในระดับเซนติเมตร จากเดิมที่ระดับเมตรเท่านั้น

ที่มา - Business WIre via VentureBeat