KNOWLEDGE

2018-08-20 08:49:33

‘ดีอี’โอ่เน็ตประชารัฐขานรับนโยบายไทยแลนด์4.0

14 ธ.ค.2561 - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลที่มีนโยบายให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศแห่งการพัฒนา หรือไทยแลนด์ 4.0 บนวิสัยทัศน์ มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดร.พิเชฐกล่าวว่า โครงการนี้กระทรวงได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber Optic ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่สำคัญมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารรัฐควบคู่ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายครั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย พร้อมการให้บริการ WiFi เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน โดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

“การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการเปิดช่องทางค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป”

ดร.บุญฤทธิ์ อดพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า กระทรวงได้ให้บริการ WiFi สาธารณะ ณ จุดบริการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งคุณภาพการให้บริการ WiFi สาธารณะมีความพร้อมถึง 99% โดยหากประชาชนประสบปัญหาในการใช้บริการ สามารถโทรหมายเลข 1111 กด 88 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้รัฐบาลได้เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้ผู้ประกอบการ โทรคมนาคมทั่วไปเชื่อมต่อเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไปยังบ้านเรือนประชาชนได้อีกด้วย