โครงการจ้างทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 49.91 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้การบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ร่วมกับ สจล. ได้เป็นผู้จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ระบบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในปัจจุบันด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด รวมถึงการ Implement ติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนำมาใช้งานได้สอดคล้องกับการทำงานของสำนักงาน พร้อมจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และทำการโอนย้ายข้อมูลระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจากฐานข้อมูลเดิมไปสู่ฐานข้อมูลใหม่ และการเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยกลาง ตลอดจนจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำคู่มือในการบำรุงรักษาระบบบริหารการเงิน การบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ