โครงการบริการระบบสำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS|EIS) และระบบบูรณาการบริหารความเสี่ยง GRC ประจำปี 2559 และ ปี 2560

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • มูลค่าโครงการ
  • : 11.02 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงานสลากฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการข้อมูล อันประกอบด้วยระบบบริหารจัดการ (MIS/EIS) ระบบบูรณาการบริหารความเสี่ยง GRC ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสนับสนุนดังกล่าวสามารถคงสภาพการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและปรับแต่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้คงสภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบและการประยุกต์ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี สำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS/EIS) ทั้งระบบและระบบบูรณาการบริหารความเสี่ยง GRC โดยมีมาตรฐานการให้บริการบำรุงรักษาระบบ (SLA) ที่กำหนด