โครงการศึกษา ออกแบบ และจัดทำโปรแกรมระบบบริการลูกค้า (CRM)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 4.81 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 90 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของบุคลากร

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ออกแบบและจัดทำระบบโปรแกรมบริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อใช้ประกอบการจัดทำผลการประเมินความคิดเห็นของบุคคลภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจทั้งในเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) และเชิงคุณภาพ (การสัมภาษ์ในเชิงลึก) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อช่วยในการสำรวจความพึงพอใจ(Electronic Poll) รวมทั้งประมวลผลจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.