โครงการบริหารจัดการข้อมูล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โครงการพัฒนาระบบประมวลผล การบริหารกองทุนแบบบูรณาการ (Seamless System Integration)

  • เจ้าของโครงการ
  • : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • มูลค่าโครงการ
  • : 3.178 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 180 วัน

รายละเอียดของงาน

ทอท. มีความต้องการที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 4 เรื่องคือ

1. Brand Reputation การจัดการชื่อเสียงขององค์กร Online Reputation Management

2. Customer Relationship กระบวนการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

3. Customer Service การบริการหลังการขาย โดยการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

4. Crisis Management การเตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์วิกฤต เพื่อจำกัดความเสียหายต่อหน่วยงานธุรกิจหรือภาพลักษณ์องค์กร

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว โดยได้ติดตามและตรวจสอบข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ ทอท. และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท (Social Monitoring) นำเสนอแนวทางการจัดการข้อมูลและตอบคำถาม/ข้อร้องเรียน ประเมินการเข้าถึงข่าวสารที่ ทอท. เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การส่งต่อข่าวสาร พร้อมจัดทำรายงานวิกฤต (Executive Crisis Management Report) จัดเก็บหลักฐานทาง Digital Evident รายงานการโต้ตอบผ่าน Facebook, Webboard พร้อมรายงานเชิงการตลาด โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Dashboard