โครงการพัฒนาระบบประมวลผล การบริหารกองทุนแบบบูรณาการ (Seamless System Integration)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.79 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 180 วัน

รายละเอียดของงาน

สปสช. มีแผนในการพัฒนาระบบโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-based Application) ที่มีความต่อเนื่องกับระบบบันทึกการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Ecliam) เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประมวลผล การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำและพัฒนาระบบโปรแกรม Web-based Application ที่มีความต่อเนื่องกับระบบบันทึกการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Ecliam) โดยได้ปรับปรุง ระบบให้สามารถประมวลผลตอบกลับข้อมูลการประมวลผล และตรวจสอบผลข้อมูลการขอเบิก ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เป็นรายกองทุนได้ ตรวจสอบแยกข้อมูลของผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายสูง ในระบบ Eclaim ที่ผ่าน เพื่อจ่ายชดเชยและปฏิเสธได้ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถบริหารกองทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยบริการ ในการตรวจสอบและได้รับเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว