โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ Timewrite (Web Application)

  • เจ้าของโครงการ
  • : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.30 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 13 เดือน

รายละเอียดของงาน

ปตท.สผ. มีความต้องการที่จะพัฒนาระบบ Timewrite (Web Application) ให้สามารถ เชื่อมโยงกับระบบซอฟท์แวร์สำเร็จรูป SAP ECC 6.0 เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำระบบ Timewrite หรือ ระบบที่ใช้บันทึกเวลาการทำงาน ของพนักงาน โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมระบบ Timewrite ให้สามารถ เชื่อมโยงกับระบบซอฟท์แวร์สำเร็จรูป SAP ECC 6.0 เช่น การออกแบบกระบวนการ Business Requirements, Process Design, Detailed Design for Technical Infrastructure รวมถึงการ ทดสอบระบบงาน และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การออกแบบระบบงานฯ (Design Phase) ที่ได้ติดตั้งระบบในระยะแรก (Development Phase I) โดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ SAP ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในทุกฟังก์ชัน การออกรายงาน รวมถึงการดำเนินการติดตั้ง ระบบในระยะที่สอง (Development Phase II) ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความต้องการทั้งหมด รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน PTT ICT พร้อมจัดทำคู่มือ Operational Manual ของระบบ