โครงการบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CIS Centralize Application และ Report Server (3 ระยะ)

  • เจ้าของโครงการ
  • : การประปาส่วนภูมิภาค
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.287 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 21 เดือน

รายละเอียดของงาน

กปน. มีความต้องการจัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการระบบ CIS Centralize Application และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ Report Server จำนวน 2 รายการ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบดังกล่าวสำหรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยได้ดูแลบำรุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance) แบบ On-Site Service และในลักษณะการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) ตรวจสอบสถานะของระบบฯ พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการพร้อม Service Pack และ Patch ล่าสุด ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ บนเครื่อง Server พร้อมทั้งดำเนินการสำรองข้อมูล วิเคราะหปัญหาให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่อง Server ที่ให้บริการ CIS Centralize Application และระบบ Report Server ตลอดจนจัดให้มีระบบ Hotline สำหรับแจ้งปัญหาและบันทึกการแจ้งปัญหาเพื่อติดตามงาน