โครงการพัฒนาเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อดิจิทัลเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.287 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 21 เดือน

รายละเอียดของงาน

SIPA ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อดิจิทัลผ่านเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ปีละหลายล้านคนและด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาเป็นการสืบค้นข้อมูลผ่านมือถือและแท็บเล็ต ทำให้การใช้งานยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ได้

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้ปรับปรุงเว็บไซต์ (http://www.ohm.go.th) ของสำนักราชเลขาธิการ ด้วยการใช้เทคโนโลยี HTML5 และ CSS3 ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประเภทเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ได้ ผ่านโปรแกรม Web Browser และพัฒนาระบบให้เป็นแบบ Responsive Website ที่สามารถนำเสนอข้อมูลให้ตอบสนองกับความต้องการผู้ใช้งานบนแต่ละอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลให้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ Web Server และ Storage Server เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น