โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวลุ่มน้ำกก (River of Art)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.351 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีแนวคิดในการวิจัยต้นแบบพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 “กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาและออกแบบโครงข่ายเน้นทางการท่องเที่ยวลุ่มน้ำกก (River of Art)”

ฟิฟิกท์ แอทโซซิเอท เป็นผู้วิเคราะห์ ศึกษา รวบรวม ออกแบบ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การลงทุน สิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยมีองค์ประกอบของโครงการดังนี้

1) อาคารหอศิลป์และหอชมเมือง

2) หมู่บ้านศิลปิน

3) เรือและประติมากรรม

4) ท่าเทียบเรือ

5) จัดกิจกรรมงานและแนวคิดโครงการ

6) รถไฟฟ้ารางเบา (Tram way)