โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.47 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 365 วัน

รายละเอียดของงาน

สศช. มีแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และตอบสนองต่อเป้าหมายโดยรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลจาแบบจำลองการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O Table) ในปัจจุบัน โดยได้ศึกษาวิเคราะห์บริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศประกอบด้วย SWOT Analysis และ Gap Analysis วิเคราะห์เปรียบเทียบเศรษฐกิจดิจิทัลในต่างประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ ผลกระทบในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และในภาคประชาชน ศึกษาและประมวลผลตาราง Input-Output ของกลุ่มฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ วิเคราะห์มูลค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจำลอง/สอบเทียบ แบบจำลอง (Model Simulate/Calibration) ของการผลิตและปัจจัยการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ประเมินผลกระทบการลงทุนในโครงการสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและเสนอแนะปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม ตลอดจนจัดทำข้อเสนอและเชิงนโยบาย และตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย