โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำระบบฐานข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 134.29 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 540 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กทช. มีแผนในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจการโทรคมนาคม

และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาให้เป็น "ศูนย์ข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ" เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูล โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบตัวชี้วัดในต่างประเทศ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงข่ายภาคสนามที่ครอบคุมพื้นที่บริการกว่า 93% ทั้งด้าน Mobile Line, Fix Line และ ADSL จากผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวนกว่า 43,681 สถานี พร้อมสำรวจความต้องการจากประชาชนและหน่วยงานบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีปริมาณความต้องการมากถึง 2.40 ล้านเลขหมาย และด้านอินเทอร์เน็ตอีกกว่า 1.68 ล้านพอร์ต รวมทั้งวิเคราะห์และประมาณการรูปแบบการลงทุนขยายโครงข่าย พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมของประเทศ (MIS, EIS) และระบบ GIS โดยใช้ชุด ArcData ThaiRoads สำหรับแสดงผลชั้นข้อมูลเชิงแผนที่ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงสร้างองค์กรภายใน เพื่อให้สำนักงาน กทช. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยสำนักงาน กทช. มีแผนในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจการโทรคมนาคม และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาให้เป็น "ศูนย์ข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ" เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูล โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบตัวชี้วัดในต่างประเทศ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงข่ายภาคสนามที่ครอบคุมพื้นที่บริการกว่า 93% ทั้งด้าน Mobile Line, Fix Line และ ADSL จากผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวนกว่า 43,681 สถานี พร้อมสำรวจความต้องการจากประชาชนและหน่วยงานบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีปริมาณความต้องการมากถึง 2.40 ล้านเลขหมาย และด้านอินเทอร์เน็ตอีกกว่า 1.68 ล้านพอร์ต รวมทั้งวิเคราะห์และประมาณการรูปแบบการลงทุนขยายโครงข่าย พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมของประเทศ (MIS, EIS) และระบบ GIS โดยใช้ชุด ArcData ThaiRoads สำหรับแสดงผลชั้นข้อมูลเชิงแผนที่ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงสร้างองค์กรภายใน เพื่อให้สำนักงาน กทช. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย