โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานข้อมูลองค์กรแบบบูรณาการ และ Road Map

  • เจ้าของโครงการ
  • : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.75 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 270 วัน

รายละเอียดของงาน

กฟภ. ผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด เนื้อที่ 510,000 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งได้มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่มาสนับสนุนการปฎิบัติงานทั่วประเทศ เช่น ระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ SCADA/SDM ระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก CBS (SAP R/3, SAP IS-U, OMS) ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า GID ระบบมิเตอร์ระบบอัตโนมัติ AMR/AMI และระบบงานสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (BI and Data Warehouse) ซึ่งพบว่า แต่ละระบบมีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน และเป็นปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฯ

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำ Road Map ในฐานะที่ปรึกษาฯ ในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลองค์กรในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการตามมาตรฐาน Web Service เช่น XML, WSDL, UDDI กำหนด System Data Owner พร้อมจัดทำกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process) ในการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานที่รองรับ Smart Grid พร้อมกำหนดแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเชื่อมโยงและการจัดเก็บข้อมูล และเป็นการลดภาระในการดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล