โครงการประยุกต์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมทรัพยากรน้ำ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 7.86 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 270 วัน

รายละเอียดของงาน

กรมทรัพยากรน้ำ มีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic - Information System : GIS) ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง นำมาสำรวจแหล่งน้ำที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน 1 : 50,000 เพื่อใช้สนับสนุนในกิจการด้านต่าง ๆ และจัดทำ VDO, Clip เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Web-Based Application เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งน้ำได้

ฟิกท์ แอสโซซิแอท ได้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยได้จัดทำระบบวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลระเบียนแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูล GISระเบียนแหล่งน้ำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ออกแบบและจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูล รวมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS/EIS) ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะ Web Based Application