โครงการศึกษา วางแผนการทำงาน (Road Map) ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 3.498 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 180 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. มีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อการเผยแพร่ให้ข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำแผนการทำงาน (Road Map) ของศูนย์ข้อมูลกลางและกำหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบให้เหมาะสม โดยได้ศึกษา Best Practiceของหน่วยงานในต่างประเทศ วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างภายในองค์กร (Structured Database) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Model) จัดทำกระบวนการบูรณาการข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Web Service พร้อมวางแผนงบประมาณและแผนบุคลากรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง รวมทั้งกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ สร้างมาตรฐานให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลอ้างอิงของประเทศได้