โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตและประชาชนต่อการกำกับกิจการพลังงานและงานสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ประกอบการ

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • มูลค่าโครงการ
  • : 24.89 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 3 ระยะ (ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2555)

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กกพ. มีความต้องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตและประชาชนผู้ใช้พลังงาน ในการกำกับกิจการพลังงาน การให้บริการของทั้ง กกพ. และ กฟผ. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความต้องการ ปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลดังกล่าว โดยครอบคลุมในทุกกลุ่มของผู้ใช้บริการที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลใน การพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมแบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey)

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ร่วมกับ ม.บูรพา ได้จัดทำระบบ e-Survey หรือโปรแกรมแบบสำรวจออนไลน์ โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ พัฒนาแบบจำลอง รวมทั้งสร้างตัวชี้วัดการสำรวจความพึงพอใจ/ทัศนคติที่มีต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการของสำนักงาน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดและออกแบบกระบวนการทำงานของโปรแกรมแบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey) ที่สามารถประมวลผลในเชิงสถิติได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนี้ทั้ง 3 ระยะติดต่อกันตั้งแต่ปี 2553-2555