โครงการจัดทำแนวทางกระบวนการและคู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.90 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 240 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กกพ. มีแผนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่ ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการกิจการพลังงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการพลังงาน ทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการให้บริการ รวมถึงการพิจารณาการยื่นคำขอใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้เป็นผู้ออกแบบและจัดทำกระบวนการทำงานใหม่ และจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการพลังงานของประเทศ และจัดทำระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าชธรรมชาติ พร้อมจัดทำคู่มือในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตลอดจนจัดทำคูู่่มือในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน สำหรับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของ สกพ.