โครงการสำรวจข้อมูล GIS ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 43.9 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้ครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาก และพื้นที่ที่ไม่มีบริการ เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและสารสนเทศอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการลงทุนขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในอนาคต

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้สำรวจข้อมูลพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้านกว่า 72,888 แห่ง วิเคราะห์พื้นที่ความครอบคลุมบริการด้าน Voice,Data พร้อมจำแนกหาพื้นที่เป้าหมาย USO ซึ่งพบว่ามี อบต. โรงเรียน และ รพ.สต. ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานถึง 22,242 แห่ง และสำรวจหาพื้นที่ตำบลที่สามารถจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO - NET) รวม 811 แห่ง ซึ่งมีเส้นทางขยายโครงข่ายจากชุมสายอินเทอร์เน็ต Last Node ไปยังพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะทาง 65,852 ก.ม. คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 16,409 ล้านบาท พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS และพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวิเคราะห์พื้นที่ USO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ