โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงานตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก

  • เจ้าของโครงการ
  • : กระทรวงพลังงาน
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.25 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 300 วัน

รายละเอียดของงาน

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษา เืพ่อศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงานตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก โดยมีแนวทางและขอบเขตการดำเินนงานดังนี้

ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานปัจจุบัน

ทบทวนแผนปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงาน

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนพลังงาน 20 ปี

เสนอะแนะเป้าหมายและแนวทางวางแผนพลังงานระยะ 20 ปีที่คาดหวัง

จัดทำ Gap Analysis การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนพลังงานระยะ 20 ปี

จัดทำข้อเสนอแนะแผนการปรับตัวองกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด

จัดทำประชุมและการเผยแพร่ผลการศึกษา