งานบริการดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล สาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยระยะที่ 1-4 (2554 - 2557)

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 21.288 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 4 ปี

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. มีแผนในการจัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคม จากที่ได้ดำเนินงานในโครงการศึกษา สำรวจ ข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2557 โดยได้ดูแลตรวจสอบแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคจากผู้ใช้งานระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Database & Web/Application Server ระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ทำการ Backup สำรองข้อมูลประจำเดือน พร้อมการ Configuration รวมทั้งวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ของระบบ MIS และ GIS เพิ่มเติมตามความต้องการ ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ GIS (ArcGIS Server 9.3 Enterprise-Advance, ArcDesktop, ArcData) และโปรแกรม SAS BI Server, Oracle DB, Eviews 6 โดยมีมาตรฐานการให้บริการบำรุงรักษาระบบ (SLA) ที่กำหนด