โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่ 5 "ทำความดี ตามแนวพระราชดำริ"

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • สถานที่จัดงาน
  • : ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • วันจัดงาน
  • : 11–13 มิถุนายน 2559