ตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • สถานที่จัดงาน
  • : กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
  • วันจัดงาน
  • : 15-17 มกราคม 2561