โครงการจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี(จัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2559

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • สถานที่จัดงาน
  • : โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  • วันจัดงาน
  • : 3 ธันวาคม 2559