โครงการบริหารห้องรับ-ส่งเอกสาร และห้องควบคุมระบบโทรศัพท์

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมสรรพสามิต
  • มูลค่าโครงการ
  • : 1.89 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 90 วัน

รายละเอียดของงาน

กรมสรรพสามิต มีความต้องการในการปรับปรุงห้องรับ-ส่งเอกสาร และห้องควบคุม ระบบโทรศัพท์ ให้เป็นสัดส่วนและเกิดความสวยงาม เพื่อรองรับผู้ที่มาติดต่อรับส่งเอกสารและในช่องทางต่าง ๆ ในการส่งต่อเอกสารให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ให้สามารถบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงบริหารห้องรับ-ส่งเอกสาร และห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ โดยได้ติดตั้งระบบ Call Center สำหรับห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชนและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้ระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการประชาชน พร้อมวางระบบคู่สายโทรศัพท์ E1 สำหรับระบบ Contact Center เลขหมาย 1713 รวมทั้งจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ที่สนับสนุน การดำเนินงานทั้งด้านการปรับปรุงห้องรับส่งเอกสารและห้องควบคุมระบบโทรศัพท์อย่างครบถ้วน พร้อมจัดฝึกอบรมพนักงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ (Call Agent) หัวหน้างาน (Supervisor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาระบบฯ ดูแลอาคารและสถานที่