โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานข้อมูล สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Information System : HRIS)

  • เจ้าของโครงการ
  • : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • มูลค่าโครงการ
  • : 42.70 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 30 วัน

รายละเอียดของงาน

ขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) ประกอบด้วย

SAP Developer User 1 User

SAP Professional User 77 Users

SAP Employer User 3,380 Users

SAP Manager Self-Service User 120 Users

SAP Payroll Processing 3,000 Users

SAP Lumira, desktop edition 5 Users

SAP Lumira, Edge edition (user) 5 Users

Oracle DB (Runtime) 1 User