โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 3.80 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 90 วัน

รายละเอียดของงาน

พัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ให้สามารถใช้งานแบบออนไลน์ มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย สทบ.สาขา สามารถบันทึกรายการบัญชีได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การบันทึกรายงานบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน การจัดทำรายงาน ลดภาระในการจัดทำสลิปเงินเดือน เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิก-จ่ายและการจัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินเดือน