โครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปีงบประมาณ 2562

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • มูลค่าโครงการ
  • : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • สถานที่จัดงาน
  • : ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัด กระทรวงพาณิชย์
  • วันจัดงาน
  • : 31 กรกฎาคม 2562