โครงการ MA License SAP ปี 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  • เจ้าของโครงการ
  • : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 178.90 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 12 เดือน

รายละเอียดของงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง ในการกระจายสินค้า ของประเทศไทยและการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศที่มีจำนวนเที่ยวเรือถึง 9,379 เที่ยว มีสินค้าผ่านท่าเรือ จำนวน 93.371 ล้านตันและมีตู้สินค้าผ่านท่าเรือจำนวน 8.567 ล้านทีอียู เพื่อก้าวสู่การเป็นประตูสู่ภูมิภาค (Gate way) โดยตั้งเป้ารายได้ 2,800 ล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี


ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ดูแลจัดหาระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP License ซึ่งมีมูลค่ากว่า 178.9ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้การบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ(Maintenance) รวมทั้งการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทั้งองค์กร ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,323 ผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียด ลิขสิทธิ่การใช้งาน License สำหรับผู้ใช้งานได้แก่ SAP Developer User, SAP Professional User, SAP Manager Self-Service (MSS) User, SAP Employee Self-Service (ESS) User, Platform License, SAP Interactive Forms License by Adobe