โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาทาง (Track Maintenance Management System : TMMS)

  • เจ้าของโครงการ
  • : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.95 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 270 วัน

รายละเอียดของงาน

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการการซ่อมบำรุงรักษาทาง (Track Maintenance Management System : TMMS) โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อประมวลและบันทึกจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ เพื่อสะท้อนสภาพโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่เป็นจริงในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดปริมาณเอกสารและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาทางประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาทาง อันจะช่วยให้การดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ภายใต้ แผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมด บนสถาปัตยกรรม Web Application และ Mobile Application สมัยใหม่ ประกอบด้วยระบบหลัก ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาทาง (TMMS)
2. ระบบแผนผังทางรถไฟ (Track Diagram) บนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
3. ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงบประมาณ
4. ระบบเว็บท่า (Web Portal) ที่รวมเนื้อหาข้อมูลแผนผังทาง และฝ่ายการช่างโยธา