โครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

  • เจ้าของโครงการ
  • : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 301.5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 48 เดือน (1,461 วัน)

รายละเอียดของงาน

การรถไฟฯ มีความต้องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี ซึ่งระบบดังกล่าว จะช่วยให้สามารถบูรณาการข้อมูลกับทุกหน่วยงานในการรถไฟฯ ใช้ประกอบการทำงานแบบ Realtime บนฐานข้อมูลเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนการออกรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยระบบ FMIS นี้จะเป็นขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) อย่างเต็มรูปแบบของการรถไฟฯ ต่อไป


บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (FMIS) ของการรถไฟฯ บนระบบ Oracle
 E-Business Suite ประกอบด้วยระบบงานดังนี้
Front-end :
    - ระบบรายรับ (Income)
    - ระบบรายจ่าย (Expense)
Core Application :
    - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
    - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
    - ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
    - ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
    - ระบบงบประมาณ (Budgeting)
    - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing)
    - ระบบพัสดุ (Inventory)
    - ระบบบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
และได้พัฒนาระบบบริหารเงินกู้ (Loan Management) เพิ่มเติม