โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

  • เจ้าของโครงการ
  • : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 314 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 720 วัน

รายละเอียดของงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน อาคาร/ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วทั้งประเทศ ลงบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินและสัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ ให้เป็นระบบ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และโปร่งใส โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม “แผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561-2570”

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone บนที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 241,911.79 ไร่ เป็นระยะทางกว่า 4,015.86 กิโลเมตร และดำเนินการตรวจสอบและทบทวนสัญญาทั้งหมดของการรถไฟฯ กว่า 15,810 สัญญา พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะ การปรับสัญญาให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปรับสัญญามีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวทั้งหมด รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทรัพย์สินและสัญญาบน เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งช่วยให้การจัดทำสัญญามีความปลอดภัย โปร่งใส และไม่สามารถปลอมแปลงได้