โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • มูลค่าโครงการ
  • : 4.76 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงาน กสทช. มีแผนในการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ในการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช.ให้เป็นองค์กรที่มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. โดยการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กสทช.ตามหลักวิชาการ ทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักงานต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช.